Gebruiksvoorwaarden Fontys Open Learning Labs

Inleiding
Lees deze voorwaarden zorgvuldig door, alvorens u aan te melden en gebruik te maken van www.openlearninglabs.nl. Door het aanmelden bij www.openlearninglabs.nl geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden en de bepalingen zonder voorbehoud te aanvaarden.

Verwerking persoonsgegevens
Www.openlearninglabs.nl houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de toepasselijke (Europese) privacy regelgeving, waaronder de Europese Privacywet AVG. Uw persoonsgegevens worden, in overeenstemming met deze regelgeving, op behoorlijke en zorgvuldige wijze en louter voor onderstaande doeleinden verwerkt. Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt. Onder uw persoonsgegevens verstaan we uw naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en vooropleiding. Uw gegevens worden opgeslagen op een server binnen de Europese ruimte.

Educatief doel
Het leermanagementsysteem www.openlearninglabs.nl is een educatief portaal met daarin een divers aanbod aan online lesmodulen. In het kader van het leerproces worden leeractiviteiten en leerresultaten bijgehouden.

Commercieel doel
Www.openlearninglabs.nl biedt de gebruiker online lesmodulen aan. Data van de gebruiker kan door Fontys gebruikt worden voor het toesturen van (e-mail)nieuwsbrieven met opleidingsspecifieke informatie. U kunt zich vervolgens te allen tijde uitschrijven (opt-out) van deze Fontysnieuwsbrieven.

Technisch doel
Www.openlearninglabs.nl is gebaseerd op een leermanagementsysteem dat in technische zin naar behoren dient te functioneren. Voor de procedure van aanmelding en authenticatie door www.openlearninglabs.nl is uw e-mailadres noodzakelijk. Www.openlearninglabs.nl plaatst cookies op uw computer die alleen worden gebruikt om ons in staat te stellen u te identificeren voor het gebruik van dit portaal. Verder draait www.openlearninglabs.nl op software onder GPL-licenties, van verschillende open source producten, zoals Moodle en MySQL. Ook wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde plug-ins, zoals flash en pdf. Op deze software, die door www.openlearninglabs.nl gebruikt wordt, zijn voorwaarden en licenties van derden van toepassing die door u worden gerespecteerd.

Toepasbaarheid en gebruik van het portaal
U dient zich als gebruiker van www.openlearninglabs.nl in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Fontys behoudt zich het recht voor om teksten, berichten, forumbijdragen e.d. op www.openlearninglabs.nl aan te passen of te verwijderen. Het is niet toegestaan om het portaal, dan wel de inhoud ervan, te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder, maar niet uitsluitend, zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

1. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Fontys Open Learning Labs, haar cursisten en/of derden;

2. het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;

3. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;

4. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is de gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fontys, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Ingeval van inbreuk op intellectueel eigendom behoudt Fontys zich ten opzichte van de gebruiker alle rechten voor, waaronder het recht om een einde te (doen) maken aan de inbreuk(en) en het recht om schade op de gebruiker te verhalen. Fontys wijst de gebruiker erop dat een gedeelte van de door de gebruiker verstrekte gegevens (behoudens het wachtwoord) kunnen worden bekeken door medegebruikers. Ook het e-mailadres van de gebruiker kan door alle deelnemers bekeken worden, tenzij de gebruiker dit zelf uitschakelt. Te allen tijde heeft de gebruiker het recht Fontys Open Learning Labs te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te verwijderen.

Intellectuele eigendom
De intellectuele eigendom met betrekking tot het portaal berust uitsluitend bij Fontys, tenzij uitdrukkelijk anders weergegeven. Onder  intellectueel eigendom wordt onder meer begrepen alle octrooirechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen in Nederland of elders, die in verband staan met het portaal www.openlearninglabs.nl in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. In geval van een inbreuk op de intellectuele eigendom behoudt Fontys zich ten opzichte van de gebruiker alle rechten voor, waaronder het recht om een einde te (doen) maken aan de inbreuk(en) en het recht om schade op de gebruiker te verhalen.

Aanspraken
De inhoud van de modules en content wordt verzorgd door Fontys. Www.openlearninglabs.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de modules en content. Iedere aansprakelijkheid voor schade wordt verder uitgesloten, met name schade die een gevolg is van door www.openlearninglabs.nl van derden gehoste haperende servers, niet naar behoren functionerende modulen en tekstuele en visuele fouten in het portaal. De beperking van de aansprakelijkheid van www.openlearninglabs.nl geldt niet wanneer de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van www.openlearninglabs.nl. Steeds geldt dat een eventuele schadeplichtigheid van www.openlearninglabs.nl is beperkt tot de uitkering die zij van haar schadeverzekeraar ontvangt, en voor zover door laatstgenoemde geen uitkering zou plaatsvinden, voor het bedrag dat www.openlearninglabs.nl ontvangt van degene die haar vrijwaart, althans gehouden is vrij te waren. Www.openlearninglabs.nl staat er niet voor in dat de op de website aangeboden informatie up-to-date, compleet en/of accuraat is. Evenmin staat www.openlearninglabs.nl ervoor in dat de op haar website aangeboden informatie vrij is van fouten en/of gebreken en dat dergelijke fouten en/of gebreken worden hersteld. Tot slot is de gebruiker gehouden zelf een geschikte en up-to-date anti-computervirusprogramma te gebruiken dat regelmatig controleert op eventuele computervirussen. Www.openlearninglabs.nl garandeert niet dat de software op haar website vrij is van computervirussen en aanvaardt daartoe dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Beveiliging
De gebruiker zal zijn/haar account-informatie (gebruikersnaam en wachtwoord) te allen tijde zorgvuldig behandelen en volstrekt geheim houden. De gebruiker staat er jegens www.openlearninglabs.nl voor in dat de account-informatie slechts persoonlijk wordt gebruikt. Voor eventueel gebruik door (een) onbevoegd(en) en de daaruit voortvloeiende schade is de gebruiker zelf verantwoordelijk.

Overige
Www.openlearninglabs.nl is een site van Stichting Fontys, gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder KvK 41097718. Fontys behoudt zich de rechten voor om de gebruikersvoorwaarden aan te passen en/of te wijzigen alsmede om gebruikers de toegang tot www.openlearninglabs.nl te ontzeggen. De rechtsverhouding tussen Fontys en de gebruiker wordt beheerst door Nederlands recht, terwijl uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd is om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

Last modified: Friday, 1 June 2018, 2:08 PM